Regulamin serwisu internetowego Kontakt TVN24

Regulamin serwisu internetowego Kontakt TVN24

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN.

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin Kontakt TVN 24 określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora tj. TVN S.A. z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-952) przy ul. Wiertniczej 166, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213007, NIP: 951-00-57-883 (zwaną dalej TVN lub Administratorem), Usług w Serwisach: Kontakt 24, Kontakt Meteo, Kontakt Warszawa zlokalizowanych pod adresami internetowymi: http://kontakt24.tvn24.pl/, http://tvnmeteo.tvn24.pl/, http://tvnwarszawa.tvn24.pl/.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin Kontakt TVN 24 stanowi Załącznik do Regulaminu, o którym mowa w § 2 pkt 8 niniejszego dokumentu i łącznie z nim określa zasady świadczenia przez Administratora Usług w Serwisach: Kontakt 24, Kontakt Meteo, Kontakt Warszawa.

3. Podstawowym przedmiotem działalności Serwisów Kontakt 24, Kontakt Meteo, Kontakt Warszawa jest:

a. udostępnianie Użytkownikowi możliwości publikacji wiadomości SMS, MMS, słownych, tekstowych, dźwiękowych, wizualnych, muzycznych i innych, zdjęć i filmów w serwisach internetowych Grupy TVN, w tym w szczególności w serwisach: www.kontakt24.tvn.pl, www.tvn24.pl, www.tvnmeteo.pl, www.tvnwarszawa.pl oraz w programach nadawanych przez TVN, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Kontakt TVN 24,

b. udostępnianie Użytkownikowi możliwości korzystania z Profilu w Serwisie Kontakt TVN 24.

4. Regulamin Kontakt TVN 24 udostępniany jest nieodpłatnie dla każdego Użytkownika pod adresem internetowym https://kontakt24.tvn24.pl/regulamin.htm w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu Kontakt TVN 24.

5. Użytkownik przed skorzystaniem z Usług świadczonych w Serwisach prowadzonych przez Administratora powinien uważnie przeczytać Regulamin Kontakt TVN 24. Użytkownik, który przesyła do Serwisów Kontakt TVN 24, Kontakt Meteo, Kontakt Warszawa jakiekolwiek materiały, w szczególności wiadomości, filmy, fotografie itp. potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Kontakt TVN 24 w drodze odrębnego oświadczenia woli składanego w formie elektronicznej poprzez odznaczenie odpowiedniego pola wyboru w odpowiednim Serwisie.

6. Korzystanie z Serwisów nie wymaga rejestracji, chyba że co innego wynika z zasad dotyczących konkretnej Usługi.

7. Użytkownik zawiera z Administratorem Umowę dotyczącą nieodpłatnego korzystania z Serwisów z chwilą rozpoczęcia korzystania Serwisów.

8. Umowa dotycząca nieodpłatnego korzystania z Serwisów zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez Użytkownika lub Administratora na zasadach określonych poniżej w ust. 9 - 12.

9. Użytkownik bez podania przyczyny jest uprawniony do rozwiązania w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym Umowy dotyczącej nieodpłatnego korzystania z Serwisów.

10. Rozwiązanie Umowy dotyczącej nieodpłatnego korzystania z Serwisów przez Użytkownika może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności przez:

a. zaprzestanie korzystania z Serwisu lub Usługi Nieodpłatnej,

b. przesłanie oświadczenia na piśmie, telefonicznie lub na adres internetowy, które należy kierować na adres Administratora lub BOK TVN,

c. usunięcie Konta.

11. Administrator ma prawo rozwiązać Umowę dotyczącą nieodpłatnego korzystania z Serwisów, za miesięcznym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego, ze względu na ważne przyczyny polegające na zaprzestaniu świadczenia usług będących przedmiotem Umowy.

12. Oświadczenie Administratora, o którym mowa w ust. 8, jest składane przez jego opublikowanie na stronie internetowej Serwisu.

§ 2. Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie Kontaktu TVN 24, a te wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

1) Aplikacja Mobilna - oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Serwisu, dedykowane na urządzenia przenośne, takie jak tablety, telefony komórkowe, smartfony, palmtopy, z zainstalowanymi systemami operacyjnymi Android, iOS, Windows Phone;2) Konto – przestrzeń sieciowa Użytkownika w Serwisie, dostępna po zalogowaniu (tj. podaniu Loginu i Hasła) obejmująca zbiór Danych Użytkownika i umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z jego uprawnień w Serwisie, w szczególności wprowadzanie, korzystanie i zarządzanie danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także dokonywanie operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie przy użyciu narzędzi udostępnionych przez Administratora (np. aktywowanie i dezaktywowanie poszczególnych Usług itp.);

3) Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa umożliwiająca identyfikację Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana w trakcie Rejestracji w Serwisie;4) Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa umożliwiająca identyfikację Użytkownika w Serwisie, bez konieczności Rejestracji;

5) Materiały - wszelkie treści publikowane w Serwisie przez Administratora, partnerów bądź publikowane lub przesyłane przez Użytkowników do Serwisu w dowolnej formie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, dźwiękowe, audiowizualne, niezależnie od tego, czy mają charakter utworów w rozumieniu prawa autorskiego;

6) Platformy Sprzętowe – środowiska programistyczne, na których zgodnie z warunkami technicznymi określonymi Regulaminem Kontakt TVN dostępne są Serwisy Kontakt 24, Kontakt Meteo, Kontakt Warszawa, w szczególności komputery i urządzenia przenośne z zainstalowaną Aplikacją Mobilną oraz platformy TV smart tv, STB i konsole;

7) Profil – zespół informacji, Danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Użytkownika w Serwisie;8) Regulamin - regulamin określający prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika korzystającego z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl, tvnturbo.pl, tvn7.pl, itvn.pl, tvn24.pl, tvn24bis.pl, kulinarni.pl, Player.pl, kontakt24.tvn.pl, tvnmeteo.pl, tvnwarszawa.pl lub ich rozwinięciami stanowiący regulamin,o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług, drogą elektroniczną, dostępny pod adresem internetowym https://static-account.tvn.pl/regulamin_kontotvn012023.pdf;9) Regulamin Kontaktu TVN 24 - regulamin stanowiący Załącznik do Regulaminu, określający szczegółowe prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników Serwisów Kontakt 24, Kontakt Meteo, Kontakt Warszawa;

10) Serwis – każdy serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl, tvnturbo.pl, tvn7.pl, itvn.pl, tvn24.pl, tvn24bis.pl, kulinarni.pl, Player.pl, kontakt24.tvn.pl, tvnmeteo.pl, tvnwarszawa.pl lub ich rozwinięciami, poprzez który Administrator świadczy Usługi na zasadach określonych Regulaminem;

11) Serwisy Kontakt TVN 24 - serwisy internetowe: Serwis Kontakt24, Serwis Kontakt Meteo, Kontakt Warszawa, należące do Administratora;

12) Serwis Kontakt24 - serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod adresem internetowym http://kontakt24.tvn24.pl na Platformach Sprzętowych;13) Serwis Kontakt Meteo - serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod adresem internetowym http://tvnmeteo.tvn24.pl na Platformach Sprzętowych;14) Serwis Kontakt Warszawa - serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod adresem internetowym http://tvnwarszawa.tvn24.pl na Platformach Sprzętowych;15) Strona Użytkownika - przestrzeń sieciowa zlokalizowana pod indywidualnym adresem Użytkownika w Serwisie gdzie publikowane są w Serwisie informacje, Dane i inne elementy identyfikujące Użytkownika, przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i dobrowolny, za pomocą, której inni Użytkownicy mogą zapoznać się z Profilem Użytkownika;

16) Użytkownik - Użytkownik korzystający z Serwisu;

17) Użytkownik Kontaktu TVN 24 – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych korzysta z Serwisów Kontakt TVN 24 jako Użytkownik.

§ 3. Warunki korzystania z Serwisów Kontakt TVN 24

1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Kontakt TVN 24 do zasad korzystania  z Serwisów Kontakt TVN 24 stosuje się Regulamin, o którym mowa w § 2 pkt 8 powyżej.

2. Użytkownik Kontaktu TVN 24 może korzystać z Serwisów Kontakt TVN 24:

a. rejestrując się w Serwisie, a następnie logując się w Serwisie podając w formularzu logowania swój Login (e-mail) i hasło lub

b. bez dokonywania rejestracji w Serwisie, podając w formularzu swój Nick, adres e-mail i tytuł wiadomości, zdjęcia lub filmu.

3. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest niezbędna do założenia Konta i Profilu w Serwisie. Podczas rejestrowania się w Serwisie Użytkownik w formularzu dostępnym na stronie internetowej Serwisu może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych.

Rejestracja w Serwisach jest dobrowolna i nieodpłatna. Zasady dotyczące rejestracji, zakładania, korzystania, zawieszania oraz likwidacji Konta w Serwisie są uregulowane w Regulaminie. Założenie Konta w Serwisie następuje w drodze odrębnego oświadczenia woli składanego w formie elektronicznej poprzez odznaczenie odpowiedniego pola wyboru w odpowiednim Serwisie.

4. Dostępność Serwisów Kontakt TVN 24 dla Użytkownika Kontaktu TVN 24 przebywającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być ograniczona w całości lub części.

5. Serwisy Kontakt TVN 24 dostępne są wyłącznie na Platformach Sprzętowych wskazanych w informacjach dostępnych w Serwisach lub w Regulaminie Kontakt TVN 24.

6. Administrator jest uprawniony do wprowadzenia czasowej i krótkotrwałej przerwy w działaniu Serwisów lub poszczególnych Usług w celu ich ulepszenia, dodawania Usług lub przeprowadzania konserwacji.

§ 4. Warunki techniczne

1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla jego prawidłowego  funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa danych przechowywanych na Koncie w Serwisie.

2. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika:

1) korzystającego z komputera z dostępem do Internetu o przepustowości łącza co najmniej 512 kilobitów/s;

2) z zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek (najnowsza aktualna wersja lub wersja nie starsza niż druga wstecz) z włączoną obsługą plików „cookies”, obsługą mechanizmów Web Storage oraz JavaScript: Microsoft Internet Explorer; Mozilla Firefox; Opera; Google Chrome; Apple Safari.

3. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika poprzez Aplikację Mobilną na urządzeniach:

1) zaopatrzonych w jeden z następujących systemów operacyjnych: Android 2.3.3 lub jego nowszych wersjach; iOS 5 lub jego nowszych wersjach; Windows Phone 7.5 lub jego nowszych wersjach.

2) z zainstalowaną Aplikacją Mobilną.

4. Warunkiem korzystania z Materiałów w ramach Usług w Serwisie, niezbędne jest ponadto zainstalowanie na urządzeniu Użytkownika następującego oprogramowania:

1) Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej;

2) Adobe Flash Player w wersji 14 lub nowszej.

5. Warunkiem korzystania z niektórych Usług w Serwisie może być ponadto posiadanie przez Użytkownika skrzynki e-mail, o czym Użytkownik będzie poinformowany przed skorzystaniem z takiej Usługi.

§ 5. Materiały pochodzące od Użytkownika Kontaktu TVN 24

1. Użytkownik przesyłając za pomocą formularza na stronie Serwisu lub za pomocą maila, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób Materiały, w szczególności wiadomość, zdjęcie lub

film oraz zamieszczając wiadomość, zdjęcie, film lub inny Materiał na Koncie Użytkownika, wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału Użytkownika w portalach internetowych Grupy TVN,

w tym w szczególności w Serwisach: www.kontakt24.tvn.pl, www.tvn24.pl, www.tvnmeteo.pl, www.tvnwarszawa.pl oraz w programach nadawanych przez TVN oraz na korzystanie z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału Użytkownika na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

c) wprowadzanie do obrotu,

d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów6stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

f) publiczne wykonanie,

g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),

h) wystawianie,

i) wyświetlanie,

j) użyczanie i/lub najem,

k) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

l) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

ł) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

m) obróbki cyfrowej w celu dostosowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału do wymogów portali internetowych Grupy TVN oraz programów nadawanych przez TVN,

n) nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych w wiadomościach, na zdjęciach lub w filmach i innych materiałach nadesłanych przez Użytkownika,

o) wykorzystania wiadomości, zdjęć, filmów i innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),

p) umieszczania wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach w bazach danych,

r) wykorzystania wiadomości, zdjęć filmów lub innych materiałów zamieszczonych w Serwisach przez Użytkownika, w celu promocji Serwisów, portali internetowych Grupy TVN, programów nadawanych przez TVN.

2. Użytkownik upoważnia TVN do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanych przez Użytkownika wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach, podanymi przez Użytkownika danymi w celu ich opisania.

3. Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub zamieszczając wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał na swoim Koncie Użytkownik oświadcza, że:

a) ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem, filmem lub innym materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia filmu lub innego materiału, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału w Internecie oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez TVN,

b) informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu, filmie lub innym materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.

4. Użytkownik oświadcza, iż osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, filmach lub innych materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w szczególności w sieci Internet oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez TVN.

5. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, na każde żądanie TVN.

6. Użytkownik przesyłając TVN wiadomość, zdjęcie lub film oraz zamieszczając na swoim Koncie wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał, ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

7. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu Kontaktu TVN 24, przesyłanie lub zamieszczanie w Serwisach wiadomości, zdjęć lub filmów oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,

a w szczególności treści pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

8. Użytkownik wyraża zgodę na udzielanie przez Administratora (oraz inne spółki z Grupy TVN) sublicencji oraz przenoszenie praw i zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z przesłanych wiadomości, zdjęć lub filmów oraz zamieszczonych na Koncie Użytkownikawiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie Kontaktu TVN 24.

§ 6. Warunki szczególne korzystania z Konta dla Użytkowników Serwisów KontaktTVN 24

1. Za pośrednictwem Serwisów Kontakt TVN 24 Użytkownicy Kontaktu TVN 24 mają możliwość prezentowania w Serwisach wiadomości, zdjęć, filmów oraz innych materiałów, w tym szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisów fotografiach.

2. Przeglądanie zasobów Serwisów oraz ich poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu.

3. Przez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Profilu, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:

a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;

b) wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisów w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez TVN , co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:

- hasło do Konta;

- kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe;

- dokładna data urodzin;

- numer telefonu.

4. Użytkownik Serwisów Kontakt TVN 24, który zarejestrował Konto i Profil w Serwisie i zaakceptował Regulamin jest związany zasadami korzystania z Konta w Serwisie. Zabronione jest udostępnianie przez Użytkownika Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody TVN.

5. Niezależnie od obowiązków wynikających z mocy prawa lub z Regulaminu, Użytkownik Serwisów Kontakt TVN 24 zobowiązany jest do przestrzegania szczególnych zasad korzystania z Serwisów Kontakt TVN 24, określonych poniżej.

6. Administrator może zablokować Profil Użytkownika, jeżeli podawane treści, zamieszczane Materiały lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu lub Regulaminu Kontaktu TVN 24 oraz dobre obyczaje lub moralność.

7. Użytkownik może w każdej chwili zgłosić prośbę o usunięcie swojego Profilu z Serwisu, przesyłając e-maila na adres: hello@player.pl. Profil Użytkownika zostanie usunięty z Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia.

§ 7. Prawa i obowiązki Użytkowników Kontaktu TVN 24

1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn www, aplikacji i programów, transmisji i dystrybucji Materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do:

a) nie przesyłania wiadomości, zdjęć lub filmów oraz nie zamieszczania na Profilu wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów, zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,

b) działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,

c) nie przesyłania wiadomości, zdjęć lub filmów oraz nie zamieszczania na Profilu wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym lub promocyjnym,

d) nie rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej,

e) nie podejmowania działań przesyłania i zamieszczania na Profilu Materiałów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisów Kontakt TVN 24.

2. Przesyłając wiadomość, zdjęcie lub film Użytkownik wyraża zgodę na ich archiwizowanie przez Administratora przez czas nieoznaczony.

3. Użytkownicy Kontaktu TVN 24 mają prawo zamieszczać komentarze dotyczące oglądanych treści i Materiałów.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników.

5. W ramach Serwisów Kontakt TVN 24 Administrator może udostępnić funkcjonalność umożliwiającą przesyłanie wiadomości pomiędzy Użytkownikami Kontaktu TVN.

6. Użytkownik Kontaktu TVN 24 wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości w ramach Serwisów Kontakt TVN od pozostałych Użytkowników Kontaktu TVN 24.

7. Użytkownik Kontaktu TVN 24 wyraża zgodę na to, że jego Profil Użytkownika może być obserwowany przez pozostałych Użytkowników.

8. W ramach Serwisu Kontakt TVN 24 Administrator może udostępnić Usługę „Gorące tematy”. Użytkownik Kontaktu TVN 24 ma prawo przesyłać Materiały lub wiadomości proponowane do publikacji w ramach „Gorących tematów”. Ostateczną decyzję o publikacji konkretnego Materiału lub wiadomości podejmuje Administrator.

§ 8. Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  usług objętych Regulaminem Kontaktu TVN 24, zgodnie z przepisami prawa.

2. Administrator jest uprawniony do decydowania o publikacji lub nie publikacji nadesłanej lub zamieszczonej na Profilu wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału bez konieczności uzasadnienia, jak również prawo do redagowania, przerabiania, skracania nadesłanych materiałów oraz łączenia ich z innymi utworami, jak również dostosowywania nadesłanych materiałów do wymogów portali internetowych Grupy TVN, a w szczególności portali www.kontakt24.tvn.pl, www.tvn24.pl, www.tvnmeteo.pl, www.tvnwarszawa.pl oraz nadawanych przez TVN programów.

3. Administrator jest uprawniony do wprowadzenia ograniczenia ilości plików przesyłanych przez Użytkownika.

4. Administrator jest uprawniony do podania „Loginu” lub „Nicku” Użytkownika w celu identyfikacji autora nadesłanych Materiałów. Administrator nie będzie upubliczniać adresu e-mail Użytkownika z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.

5. Administrator może wprowadzić system ocen Użytkowników (tzw. odznak), widocznych na profilu danego Użytkownika. Administrator jest uprawniony do przyznawania „odznak” Użytkownikom, którzy w szczególny sposób wyróżniają się aktywnością w ramach Serwisów Kontakt TVN 24. Decyzje dotyczące „odznak” podejmuje Administrator.

6. Administrator jest uprawniony do wysyłania Użytkownikom powiadomień o interesujących Użytkowników tematach.

7. Administrator jest uprawniony do wykorzystywania informacji o położeniu Użytkownika lub o miejscu wykonania przez Użytkownika jakiegokolwiek materiału przesłanego TVN.

§ 9. Ograniczenia dotyczące korzystania z Serwisów Kontakt TVN 24

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z Regulaminu, Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do Serwisów Kontakt TVN 24 Użytkownikowi Kontaktu TVN 24, który:

a) wykorzystuje Serwis do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

b) utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu;

c) podejmuje działania mające na celu odczytanie Haseł innych Użytkowników, w tym podejmuje próby nieuprawnionego odgadnięcia Haseł;

d) udostępnia swój Login i Hasło innych Użytkownikom lub osobom nieuprawnionym;

e) zamieszcza w Serwisie skrypty i programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu.

§ 10. Dane kontaktowe

1. Korzystanie z Serwisów Kontakt TVN 24 wymaga przekazania danych kontaktowych:

a) Użytkownik korzystający z Profilu, podczas logowania wypełnia formularz, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem – adres e-mail oraz pseudonim (Nick lub Login). Podanie innych informacji zawartych w formularzu przez

Użytkownika jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowego założenia Profilu konieczne jest podanie w procesie rejestracji następujących danych: Nick oraz adres e-mail;

b) Użytkownik, który korzysta z Serwisów Kontakt TVN 24 za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, przy wysyłaniu Materiału do Serwisu Kontakt 24 wypełnia formularz, w którym należy podać swój Nick i adres e-mail;

c) Użytkownik, który korzysta z Serwisów Kontakt TVN 24 bez logowania, może wysyłać Materiały bezpośrednio w postaci SMS lub MMS do Administratora, w takim przypadku Administrator może skierować do Użytkownika prośbę o identyfikację przez podanie Nicku lub adresu e-mail; kontakt ze strony Administratora może być skierowany na numer telefonu Użytkownika, z którego został wysłany SMS lub MMS;

d) Użytkownik, który korzysta z Serwisów Kontakt TVN 24 bez logowania, może wysyłać wiadomości e-mail, zawierające Materiały do wykorzystania przez Administratora, bezpośrednio na adres wskazany w Serwisie, w takim przypadku Administrator może skierować do Użytkownika prośbę o identyfikację przez podanie Nicku lub adresu e-mail; kontakt ze strony Administratora może być skierowany na numer telefonu lub adres e-mail Użytkownika, z którego został wysłany Materiał.

Informacje podane w formularzu oraz wiadomościach e-mail, SMS lub MMS są przez Administratora wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z osobami przesyłającymi wiadomości, filmy, zdjęcia lub inne Materiały.

2. Osoba przesyłająca wiadomości, filmy, zdjęcia lub inne Materiały oraz zakładająca Profil w Serwisie wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Administratora na podany podczas wypełniania formularza adres e-mail.

3. W przypadku przesyłania Materiałów bezpośrednio na adres e-mail wskazany w Serwisie, w zwrotnej odpowiedzi Użytkownik otrzyma Regulamin Kontaktu TVN 24, który musi zaakceptować, żeby jego wiadomość, zdjęcie lub film mogły zostać opublikowane przez Administratora.

§ 11. Dane Osobowe

1. Dane osobowe Użytkowników Serwisów są przetwarzane przez TVN Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166 wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług dostępnych w Serwisie, oraz zgodnie z udzieloną w procesie rejestracji zgodą Użytkownika na przetwarzanie jego danych w celach promocyjnych i marketingowych.

2. Administrator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Administrator może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Użytkownika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Administratora. W przypadku, w którym Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych wymaganych do założenia Konta uniemożliwi poprawne założenie Konta w Serwisie.

5. Użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora na adres: "Administrator Danych Osobowych, TVN S.A., ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa."

§ 12. Reklamacje

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisów Kontakt TVN 24 mogą być zgłaszane przez  Użytkownika na adres hello@player.pl.

2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację, oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: Login, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej).

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia uważa się za uznanie zasadności reklamacji.

5. Użytkownik wyraża zgodę dla Administratora na ingerencję w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług, a także na dokonywanie zmian lub na każde inne oddziaływanie na stronę techniczną Konta, celem przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Usługi, bądź w celu jego modyfikacji zgodnie z żądaniem reklamacji Użytkownika.

6. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, Administrator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

7. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 13. Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy

1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy dotyczącej nieodpłatnego korzystania z Serwisów przysługuje Użytkownikowi, który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na tych samych zasadach co konsumentowi, przysługuje także innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje art. 221 Kodeksu cywilnego, a także – jeżeli umowa tak stanowi - podmiotom określonym w art. 7aa ustawyz dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2337 ze zm.).

2. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1, może odstąpić od Umowy dotyczącej nieodpłatnego korzystania z Serwisów w terminie 14 dni od jej zawarcia.

3. Odstąpienia od Umowy Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres BOK TVN. Administrator udostępniawzór odstąpienia od Umowy na stronie

https://static-account.tvn.pl/formularz_odstapienia_od_umowy.pdf, w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy z mocy prawa, nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy za jego wyraźną zgodą Administrator rozpoczął dostarczanie treści cyfrowych, przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin Kontaktu TVN 24 wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

2. W wszelkich sprawach nieunormowanych Regulaminem Kontaktu TVN 24, stosuje się Regulamin.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Kontaktu TVN 24 stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez właściwe polskie sądy powszechne.