MATERIAŁ INTERNAUTY
Aktualizacja:

PUNKT ZWROTNY! Ruszyła rekrutacja do projektu!

PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej to nowy projekt realizowany w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” (która jest liderem projektu), Fundacją po DRUGIE oraz miastem stołecznym Warszawa. Punkt Zwrotny to miejsce, w którym młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej (bezdomność, brak kwalifikacji zawodowych, brak odpowiedniego zaplecza rodzinnego) może uzyskać kompleksowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb wsparcie w pracy nad poprawą własnej sytuacji.

Celem projektu jest wsparcie procesu aktywizacji zawodowej i prawidłowej integracji społecznej młodzieży znajdującej się w procesie usamodzielnienia, zagrożonej wykluczeniem społecznym i bezdomnością. 

W ramach działania oferujemy:

 • przeprowadzenie diagnozy pozwalającej na przygotowanie  odpowiedniej oferty;
 • pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami,
  w tym możliwość podnoszenia kompetencji
  i kwalifikacji zawodowych;
 • pracę nad motywacją do aktywnego uczestnictwa w projekcie, omawianie bieżących problemów
  oraz pomoc w trudnych sytuacjach;
 • warsztaty psychoedukacyjne;
 • trening pracy;
 • reedukację i wsparcie w kontynuowaniu nauki.

Istotnym elementem wsparcia, które dedykujemy osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności jest uzyskanie tymczasowego zakwaterowania w hotelu pracowniczym (finansowane ze środków projektowych).

W ramach działania uczestnicy zostaną wyposażeni w bilety komunikacji miejskiej 
oraz także  wsparcie w procesie usamodzielnienia, złożeniu wniosku o lokal socjalny
i pokonywaniu wszelkich trudności stojących na drodze do prawidłowej integracji społecznej. Młodzi rodzice uzyskają pomoc w opiece nad dzieckiem.

Codziennie, od poniedziałku do piątku w Punkcie Zwrotnym przy ul. Smulikowskiego 4a lok.1 w Warszawie nasi specjaliści: pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny, psycholog oferują indywidualną pomoc dostosowaną do potrzeb i możliwości każdego z uczestników.

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-29 lat przebywające na terenie m.st. Warszawy, które są:

 • absolwentami młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku od opuszczenia ośrodków);
 • wychowankami pieczy zastępczej (do roku od opuszczenia instytucji);
 • matki przebywające w domach samotnej matki;
 • osobami opuszczającymi zakłady karne i areszty śledcze (do roku od opuszczenia instytucji).

 

Działanie zostanie skierowane do 40 uczestników.

Zakładamy, że w wyniku uzyskanego wsparcia 16 osób podejmie pracę, co najmniej 32 osoby podniosą swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe lub uzupełnią wykształcenie i 40 osób podniesie swoje umiejętności społeczne.

 

Więcej informacji na www.iped.pl/punktzwrotny.html