MATERIAŁ INTERNAUTY
Aktualizacja:

Kuratorium Oświaty w Szczecinie o L4 nauczycieli

W województwie zachodniopomorskim obserwujemy tendencję malejącą jeśli chodzi o liczbę nauczycieli nieobecnych w szkołach. W ubiegły poniedziałek problem ten wystąpił w 13 przedszkolach i 33 szkołach. Dzisiaj jest to 1 przedszkole i 11 szkół (łącznie z powiatem łobeskim).

 

Oficjalną informacją przesyłaną przez dyrektorów jest informacja, że nauczyciele przebywają na zwolnieniach lekarskich.

W związku z tym przypominamy dyrektorom i organom prowadzącym o ich obowiązkach.

Rodzice maja prawo posłać swoje dzieci do szkoły, czy przedszkola i oczekiwać realizacji zaplanowanych zajęć i pełnej opieki. Za zapewnienie odpowiednich warunków działania szkoły lub placówki odpowiada organ prowadzący (Art.10 Ustawy Prawo oświatowe). Zadaniem dyrektora szkoły jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom.

Jeżeli z powodu przebywania na zwolnieniach lekarskich nie będzie wystarczającej liczby nauczycieli do realizacji zajęć dydaktycznych według planu, w tym brak możliwości zorganizowania zastępstw doraźnych, wówczas dyrektor musi zorganizować dzieciom zajęcia opiekuńcze.

Obecnie monitorujemy sytuację w szkołach i placówkach z terenu województwa zachodniopomorskiego. Sprawdzamy, czy w tych placówkach, które zgłaszają absencję nauczycieli jest zapewniona opieka i bezpieczeństwo dzieciom. Wysłaliśmy również pisma do organów prowadzących, zobowiązujące ich do poinformowania Kuratora Oświaty o podjętych wspólnie z dyrektorami podległych im placówek działaniach i rozwiązaniach organizacyjnych.

Wszyscy dyrektorzy szkół i przedszkoli, w których wystąpiły problemy z prawidłowym funkcjonowaniem placówki zostali zobowiązani do monitorowania realizacji podstawy programowej zawartej w programach nauczania po powrocie nauczycieli do szkół.
Informację o efektach przeprowadzonej wspólnie z nauczycielami analizy co do stopnia realizacji podstawy programowej poszczególnych przedmiotów w poszczególnych placówkach i podjętych systemowych działaniach w celu uzupełnienia wiedzy i umiejętności dzieci zobowiązani są przesłać do Kuratorium Oświaty w Szczecinie do 18 lutego br.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają rozmowy z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych.Małgorzata Duras
Rzecznik Prasowy
Kuratorium Oświaty w Szczecinie

--

Dzisiaj, 21 stycznia 2019 r. nasz portal otrzymał informacje od dyrektorów szkół z terenu gminy Resko.

Jak poinformował nas Dariusz Siemasz, w Zespole Szkół w Resku na 60 nauczycieli, 52 jest na zwolnieniach lekarskich, przynajmniej do końca bieżącego tygodnia. Dzisiaj w szkole było 6 uczniów, 2 w gmachu Szkoły Podstawowej i 4 w gmachu Zespołu Szkół przy ul. Prusa 2. Natomiast w Szkole Podstawowej w Starogardzie na 23 nauczycieli, 20 przebywa na zwolnieniach lekarskich. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze do godz. 15.00 - poinformowała nas Ryszarda Czaban, dyrektor Szkoły Podstawowej w Starogardzie.

W Przedszkolu Miejskim w Resku absencja nauczycieli wynosi 100 procent.

Resko24.pl