MATERIAŁ INTERNAUTY
Aktualizacja:

Konferencja z udziałem Colina Rose

Wywiad z Markiem Szafrańcem – konsultantem RODN „WOM” w Katowicach

 

Jest Pan współorganizatorem konferencji „Między wiedzą a wyobraźnią – uczenie z pasją” z udziałem wybitnego brytyjskiego eksperta w dziedzinie edukacji. Czy może Pan nam przekazać więcej  informacji na jej temat?

Pomysł o zorganizowaniu takiej konferencji  przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zrodził się już dosyć dawno. Jednak obecny moment wydaje się najlepszy, ponieważ dzięki temu, że od 2 lat upowszechniamy innowacyjne metody kształcenia w dwu projektach systemowych finansowanych z EFS, wzrosło zainteresowanie placówek i nauczycieli
z terenu województwa śląskiego możliwością ich wykorzystania w swojej pracy. Dodatkowym czynnikiem jest to, że 26 marca został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkurs otwarty na składanie wniosków w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL, którego głównym celem jest Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej". Jak wynika z naszych doświadczeń właśnie w tego typu projektach istnieje możliwość wdrażania innowacyjnych metod kształcenia efektywniejszych od tradycyjnych. Od razu pomyśleliśmy, że to doskonała okazja, by zaprezentować z jednej strony efektywne metody kształcenia Colina Rose’a, zaś z drugiej wskazać możliwości sfinansowania działań edukacyjnych, które przyczyniłyby się do ich wdrożenia. Stąd też dwudzielny charakter konferencji. W pierwszej części przedstawimy możliwości pozyskania środków unijnych na poszerzenie oferty wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w województwie śląskim w roku 2012 w ramach konkursu otwartego POKL 9.1.1 i przykłady dobrych praktyk projektowych w tym zakresie. Natomiast w drugiej części Colin Rose wygłosi referat na temat efektywnego uczenia się, wykorzystania teorii wielorakich inteligencji oraz korzystania z narzędzi interaktywnych i multimedialnych w szkołach. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane możliwości wykorzystywania narzędzi interaktywnych do rozwijania inteligencji wielorakich. Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty potwierdzające udział z podpisem zaproszonego gościa.

 

. Proszę szerzej powiedzieć więcej na temat inicjatyw projektowych podejmowanych przez RODN „WOM” w Katowicach?

Od 2010 roku realizujemy projekt systemowy pod nazwą „Belfer OnLIne”, którego głównym celem jest rozwój i dostosowanie kompetencji 1008 nauczycieli z województwa śląskiego do strategicznych kierunków rozwoju regionu, społeczeństwa opartego na wiedzy, potrzeb regionalnego systemu edukacji poprzez szkolenia przygotowujące do wykorzystywania w procesie dydaktycznym i kształceniu kompetencji kluczowych platform edukacyjnych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych.

Jest to zbieżne, że z tym, co propaguje Colin Rose w swoich metodach kształcenia. Symbolicznym wyrazem jest tu popularne zdjęcie Colina Rose w Internecie, który rozbija młotkiem tradycyjną tablicę szkolną z napisem „Stara edukacja”.

W drugim projekcie systemowym zatytułowanym „Klucz do uczenia się” upowszechniamy w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej innowacyjne metody kształcenia oparte na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa, zwanego „Mozartem rosyjskiej psychologii”, Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego, zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego. Colin Rose podobną rolę przypisuje umiejętności szybkiego uczenia się nowych umiejętności i wiedzy, co szczególnie ważne jest dla systemu edukacji w Polsce, który powinien jak najlepiej dostosować się do specyfiki współczesnego rynku pracy, na którym istnieje konieczność  szybkiego przekwalifikowania i przystosowania do nowych zawodów.

Niezależnie od tych dwu projektów systemowych nasza placówka doskonalenia wspiera od lat JST i podległe im placówki oświatowe w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich, których głównych celem jest wdrażanie innowacyjnych metod kształcenia, takich jak WebQuest i ePortfolio. W tej chwili w województwie jest realizowanych kilkadziesiąt projektów, które upowszechniają te metody na wszystkich etapach kształcenia: od przedszkola do uczelni wyższych. Efekty są widoczne, ponieważ przede wszystkim zwiększa się aktywność uczniów i ich motywacja uczniów do tworzenia własnych twórczych opracowań wykorzystujących zasoby Internetu.

. Czy mógłby Pan wskazać jakieś przykładowe projekty wykorzystujące innowacyjne metody kształcenia, w tym te, które propaguje Colin Rose?

Jeden z nich będzie prezentowany podczas konferencji „Przedszkole kluczem do sukcesu dziecka”. Ja chciałbym wskazać tutaj na inny projekt realizowany w Gminie Sośnicowice: „Z naszym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym do Europy”. W projekcie tym uczniowie pracują metodą WebQuestu w zespołach projektowych, które odkrywają, dokumentują, a następnie prezentują w Internecie lokalne dziedzictwo kulturowe gminy. Ostatecznym efektem będzie zbudowane przez uczniów Wirtualne Muzeum Dziedzictwa Kulturowego Sośnicowic. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronę internetową projektu:   http://www.skarbymojejeuropy.pl