Regulamin

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Serwisy internetowe, jak m.in. „Kontakt 24", „Kontakt Meteo", „Kontakt Warszawa" są zarządzane i prowadzone przez spółkę TVN S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166 (02-952 Warszawa) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213007, NIP:
951-00-57-883.

2. Serwisy są prowadzone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i umożliwiają:

a) publikację wiadomości SMS, MMS, słownych, tekstowych, dźwiękowych, wizualnych, muzycznych i innych (zwane dalej „wiadomościami"), zdjęć i filmów w portalach internetowych Grupy TVN, w tym w szczególności w portalach: www.kontakt24.tvn.pl, www.tvn24.pl, www.tvnmeteo.pl, www.tvnwarszawa.pl oraz w programach nadawanych przez TVN, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
b) założenie przez Użytkownika swojego Konta, w którym może on zamieścić wiadomości, zdjęcia, filmy i inne materiały.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub zakładając swoje Konto
i zamieszczając w nim wiadomości, zdjęcia, filmy lub inne materiały, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia
i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

II. DEFINICJE

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

1. Regulamin – niniejszy regulamin;

2. Serwisy – serwisy internetowe, jak w szczególności Kontakt 24, Kontakt Meteo, Kontakt Warszawa (każdy serwis internetowy z osobna zwany jest „Serwisem") umożliwiające Użytkownikom przesyłanie wiadomości, zdjęć i filmów oraz ich publikację w szczególności w portalach internetowych Grupy TVN, w tym w portalach www.kontakt24.tvn.pl, www.tvn24.pl, www.tvnmeteo.pl, www.tvnwarszawa.pl, w programach nadawanych przez TVN oraz zakładanie przez Użytkownika swojego Konta, gdzie może on zamieszczać wiadomości, zdjęcia, filmy lub inne materiały, na który składają się m.in. usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika.

3. Administrator lub TVN - podmiot zarządzający i prowadzący Serwisy, którym jest TVN S.A. z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-952) przy ul. Wiertniczej 166, zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213007, NIP: 951-00-57-883.

4. Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną w wieku powyżej 13 lat, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisów, a w szczególności korzysta z Serwisów przesyłając wiadomość, zdjęcie lub film za pośrednictwem Serwisów, maila przesłanego na adres mailowy wskazany w Serwisach, przekazując wiadomość, zdjęcie lub film korzystając z numeru telefonu wskazanego przez TVN lub zakładając Konto, w którym zamieszcza wiadomości, zdjęcia, filmy lub inne materiały w Serwisach.

5. Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zarejestrowaniu się i zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie.

6. Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisów, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Użytkownika w Serwisach.

7. Strona Użytkownika – strona, gdzie publikowane (prezentowane) są w Serwisach informacje, dane i inne elementy opisujące osobę Użytkownika, zamieszczane przez Użytkownika wiadomości, zdjęcia, filmy lub inne materiały, przekazane przez niego do Serwisów w sposób samodzielny i dobrowolny, za pośrednictwem którego to miejsca inni Użytkownicy lub osoby korzystające z Internetu, a nie będące Użytkownikami, mogą zapoznać się z Profilem Użytkownika.

 

III. ZASADY OGÓLNE

1. Użytkownik może korzystać z Serwisów:

a) rejestrując się w Serwisie, a następnie logując się w Serwisie podając w formularzu swój Nick, hasło i e-mail lub

b) bez dokonywania rejestracji w Serwisach, podając w formularzu swój Nick, hasło i tytuł wiadomości, zdjęcia lub filmu.
Zarejestrowanie się w Serwisie jest niezbędne do założenia swojego Konta w Serwisach. Podczas rejestrowania się w Serwisie Użytkownik może w formularzu dostępnym na stronie podać swoje dane osobowe. Rejestracja w Serwisach jest dobrowolna i nieodpłatna.

2. Użytkownik przesyłając za pomocą formularza na stronie Serwisu lub za pomocą maila, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób wiadomość, zdjęcie lub film oraz zamieszczając wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał na Koncie Użytkownika, wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału Użytkownika w portalach internetowych Grupy TVN, w tym w szczególności w portalach: www.kontakt24.tvn.pl, www.tvn24.pl, www.tvnmeteo.pl, www.tvnwarszawa.pl oraz w programach nadawanych przez TVN oraz na korzystanie z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału Użytkownika na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

c) wprowadzanie do obrotu,

d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

f) publiczne wykonanie,

g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),

h) wystawianie,

i) wyświetlanie,

j) użyczanie i/lub najem,

k) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

l) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

ł) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.

m) obróbki cyfrowej w celu dostosowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału do wymogów portali internetowych Grupy TVN oraz programów nadawanych przez TVN,

n) nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych w wiadomościach, na zdjęciach lub w filmach i innych materiałach nadesłanych przez Użytkownika,

o) wykorzystania wiadomości, zdjęć, filmów i innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),

p) umieszczania wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach w bazach danych,

r) wykorzystania wiadomości, zdjęć filmów lub innych materiałów zamieszczonych w Serwisach przez Użytkownika, w celu promocji Serwisów, portali internetowych Grupy TVN, programów nadawanych przez TVN.

3. Użytkownik upoważnia TVN do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanych przez Użytkownika wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach, podanymi przez Użytkownika danymi w celu ich opisania.

4. Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub zamieszczając wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał na swoim Koncie Użytkownik oświadcza, że:

a) ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem, filmem lub innym materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia filmu lub innego materiału, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału w Internecie oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez TVN,

b) informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu, filmie lub innym materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.

5. Użytkownik oświadcza, iż osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, filmach lub innych materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w szczególności w sieci Internet oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez TVN.

6. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa w pkt. III pkt.4 a i b Regulaminu na każde żądanie TVN.

7. Użytkownik przesyłając TVN wiadomość, zdjęcie lub film oraz zamieszczając na swoim Koncie wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał, ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

8. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, przesyłanie lub zamieszczanie w Serwisach wiadomości, zdjęć lub filmów oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

9. Użytkownik wyraża zgodę na udzielanie przez TVN (oraz inne spółki z Grupy TVN) sublicencji oraz przenoszenie praw i zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z przesłanych wiadomości, zdjęć lub filmów oraz zamieszczonych na Koncie Użytkownika wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

 

IV. ZASADY DOTYCZĄCE WYŁĄCZANIA KONT UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

1. Za pośrednictwem Serwisów Użytkownicy mają możliwość prezentowania w Serwisach wiadomości, zdjęć, filmów oraz innych materiałów, w tym szeregu danych, informacji
i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisów fotografiach.

2. Przeglądanie zasobów Serwisów oraz ich poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez TVN bez podawania przyczyn.

3. TVN będzie informował na łamach Serwisów o każdej zmianie zakresu usług i przyczynach zmian.

4. Niedozwolone jest udostępnianie przez Użytkownika Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody TVN.

5. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:

a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;

b) wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisów w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez TVN , co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:

- adres e-mail;

- hasło do Konta;

- kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe;

- dokładna data urodzin;

- numer telefonu.

6. TVN może zablokować Konto Użytkownika, jeżeli podawane treści, zamieszczane materiały lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

7. Użytkownik może w każdej chwili zgłosić prośbę o usunięcie swojego Konta z Serwisu, przesyłając maila na adres: kontakt24@tvn.pl. Konto Użytkownika zostanie usunięte z Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia.

8. W przypadku stwierdzenia przez TVN, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, TVN może zablokować Konto Użytkownika lub poszczególne usługi Serwisu. TVN odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez TVN jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez TVN, jako sankcja za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu.

9. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta z Serwisu, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;

b) Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;

c) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez TVN w Regulaminie;

d) Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisów przez TVN, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem;

e) Użytkownik nie odwiesi zawieszonego Konta w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od jego zawieszenia;

f) Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn www, aplikacji i programów, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do:

a) nie przesyłania wiadomości, zdjęć lub filmów oraz nie zamieszczania na Koncie wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów, zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,

b) działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,

c) nie przesyłania wiadomości, zdjęć lub filmów oraz nie zamieszczania na Koncie wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym lub promocyjnym,

d) nie rozsyłania spamu i nie zamówionej informacji handlowej,

e) nie podejmowania działań przesyłania i zamieszczania na Koncie materiałów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Kontaktu 24.

2. Przesyłając wiadomość, zdjęcie lub film Użytkownik wyraża zgodę na ich archiwizowanie przez TVN przez czas nieoznaczony.

3. Użytkownicy Kontaktu 24 mają prawo zamieszczać komentarze dotyczące oglądanych treści i materiałów.

4. TVN nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników.

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI TVN

1. TVN nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób korzystania z Serwisów przez Użytkowników,

b) treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników na łamach Kont Serwisów, w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

c) autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników w Serwisach lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.

d) niezamierzone błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisów oraz za wszelkie wynikłe z tego skutki.

2. TVN zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,

b) uniemożliwienia dostępu do treści i materiałów naruszających prawo, w przypadku uzyskania wiarygodnej widomości o bezprawnym charakterze tych treści i materiałów, TVN niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do takich materiałów i treści,

c) zaprzestania prowadzenia Serwisu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach internetowych Serwisów.

3. TVN zastrzega, że ma prawo do nieopublikowania nadesłanej lub zamieszczonej na Koncie wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału bez konieczności uzasadnienia, jak również prawo do redagowania, przerabiania, skracania nadesłanych materiałów oraz łączenia ich z innymi utworami, jak również dostosowywania nadesłanych materiałów do wymogów portali internetowych Grupy TVN, a w szczególności portali www.kontakt24.tvn.pl, www.tvn24.pl, www.tvnmeteo.pl, www.tvnwarszawa.pl oraz nadawanych przez TVN programów.

4. TVN zastrzega, że ma prawo do wprowadzenia ograniczenia ilości plików przesyłanych przez Użytkownika.

5. TVN zastrzega sobie prawo do podania 'Nicku' Użytkownika w celu identyfikacji autora nadesłanych do TVN materiałów. TVN nie będzie upubliczniać adresu e-mail Użytkownika z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.

 

VII. Dane Kontaktowe

1. Korzystanie z Serwisów wymaga:

a) wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem – adres e-mail oraz pseudonim (Nick), podanie innych informacji zawartych w formularzu przez Użytkownika jest dobrowolne .

lub

b) wysłania wiadomości e-mail bezpośrednio na adres wskazany w Serwisie zawierającej materiały do wykorzystania przez TVN.

Informacje podane w formularzu oraz wiadomościach e-mail są przez TVN wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z osobami przesyłającymi wiadomości, filmy, zdjęcia lub inne materiały.

2. Osoba przesyłająca wiadomości, filmy, zdjęcia lub inne materiały oraz zakładająca Konto w Serwisie wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony TVN na podany adres e-mail akceptując klauzulę zgody podczas wypełniania formularza.

3. W przypadku przesyłania materiałów bezpośrednio na adres email wskazany w Serwisie w zwrotnej odpowiedzi Użytkownik otrzyma Regulamin, który musi zaakceptować, żeby jego wiadomość, zdjęcie lub film mogła zostać opublikowana przez TVN.

 

VIII. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe Użytkowników Serwisów są przetwarzane przez TVN Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166 wyłącznie w celach związanych z świadczeniem usług dostępnych w Serwisie, oraz zgodnie z udzieloną w procesie rejestracji zgodą Użytkownika na przetwarzanie jego danych w celach promocyjnych i marketingowych.

Administrator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Użytkownika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Administratora. W przypadku, w którym Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych wymienionych w punkcie VII. 1 a) uniemożliwi poprawne założenie Konta w Serwisie.

Użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora na adres: "Administrator Danych Osobowych, TVN SA, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa."

 

IX. REKLAMACJE

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisów mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji mailem na adres kontakt24@tvn.pl.

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisów w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak TVN zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisów lub bezpośrednio przez TVN.

3. TVN zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu .

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. TVN nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. TVN nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisami prosimy kierować na adres: kontakt24@tvn.pl

4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: kontakt24@tvn.pl

5. Kontakt TVN z Użytkownikami Serwisów za pomocą poczty elektronicznej odbywa się z wykorzystaniem adresu pocztowego: kontakt24@tvn.pl.

6. Wszelka korespondencja z wykorzystaniem innych niż podany powyżej adres pocztowy skierowana do Użytkowników Serwisów nie może być traktowana jako wysłana przez TVN. TVN nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia czy straty, które wynikną lub mogą wyniknąć z tego tytułu dla Użytkownika Serwisu.

 

XI. ZMIANY REGULAMINU

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora. Zmiany będą udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu za pośrednictwem Serwisów wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisach informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Serwisów po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisów i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

Na antenie

Proszę zainstalować Flash Player'a i włączyc obsługę JavaScript.
Kliknij aby ściągnąć.

Informacje

zobacz wszystkie informacje»

Forum

Proszę zainstalować Flash Player'a i włączyć obsługę JavaScript.
Kliknij aby ściągnąć.